Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

در کتابی روحانی، داستان زنی را می خواندم که حکایت خود را چنین نوشته بود : «اگر بتوانم اسمی را برای خود برگزینم؛ نامم در حال حاضر «شکست خورده است». اما شرایط به این منوال نبود؛ به لحاظ روحانی وضعیت بسیار مناسبی داشتم؛ اغلب به خود می بالیدم و احساس می کردم که با خدا رابطه بسیار خوبی دارم؛ مخصوصاً زمانی که در پرستش و عبادت خداو...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: