Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

 روزی دوایت مودی مبشر , به زندانی معروف رفت تا برای زندانیان موعظه کند. بعد از موعظه, مودی با تعدادی از زندانیان در سلولهایشان صحبت نمود و با هر کدام از آنها این سوال را مطرح نمود: علت آمدنش به اینجا چیست ؟ او بارها و بارها با این گونه جواب ها رو به رو شد: "زندان حق من نبود!" ، "برایم پاپوش درست کردند!"،"قضاوت درستی نسبت به...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: