Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

روزی بسیار خسته و ناامید مشغول رانندگی بودم، نمی دانستم باید به کدام یک از مشکلاتم رسیدگی نمایم، مشکلات روحانی، مشکلات زندگی همه مثل باری محنت بار بر دوشم سنگینی می نمودند، احساس می کردم سررشته امور از دستم خارج شده است، انگار هیچ چیز، سر جای خود نیست! به روزگار کودکی قبطه می خوردم که هیچ مسئولیتی را احساس نمی کردم؛ که ناگهان علام...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: