Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  در روزگاری که کشور انگلستان گرفتار جنگ جهانی دوم شده بود؛ دو دوست بسیار صمیمی با یکدیگر به جنگ رفتند. آنها از دوران مدرسه همیشه با هم بودند، و اکنون نیز در صحنه دیگری از زندگی با یکدیگر همراه شده بودند. روزی در خط اول میدان جنگ، یکی از آن دو به شدت مجروح شد؛ و شدت آتش دشمن به حدی بود که سایر سربازان مجبور به عقب نشينی شدند؛ دوست ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: