Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

  خداوند دردهای قوم خود در مصر را نادیده نگرفت. این مسأله قلب او را تحت تأثیر قرار داد و نجات را فراهم کرد. علاقه موسی به قوم خویش چهل سال قبل برانگیخته شده بود ولی تنها در این زمان می توانست با کمک و خواست خداوند به ایشان کمک کند. (خروج 7:3-10).  در ابتدا قوم اسرائیل، موسی و نجات وی را قبول نکردند اما اکنون هم به واسطه کلام خداوند ...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: