Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

 به جهت اینکه تجربۀ ما از قابل اعتماد بودن اظهارات بیان شده اغلب باعث از بین رفتن ایمانمان شده است. دوست داریم که قضاوت خودمان را بر اساس شواهد دیدنی یا قابل لمس انجام دهیم.بسیاری از مخبران تمایل به مبالغه و یا ارائه امور از یک جنبۀ مساعد تر دارند. بدین جهت این سنجش محتاطانه قابل درک است.این صحّت دارد که نمی توانیم بیش ازجنبه ظاهر...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: