Persisch (زبان فارسی) / Fārsī (فارسی) / Darī (درى)

from death to life

خواندن روزانه:

    کشورهای غربی دوره ای از راحتی و موفقیت مادّی را که هرگز سابق براین به آن نائل نشده بودند، تجربه کرده اند. امروزه ما نیز همچنین امکانات مادّی حتی بیشتری را در رابطه با پیشرفت صنایع جدید بدست آورده ایم . با وجود این که صلح و امنیّت بیشتری ذهن اکثر افراد بیشر را اشغال می کند، اما همه سستی وضعیت اقتصادی جهان را درک می کنند. ب...

گوش دادن به کتاب مقدس:

خواندن: